Skartace

Skartační řízení je postup, při kterém se vyřazují dokumenty nadále nepotřebné pro činnost původce a při kterém příslušný archiv provádí výběr archiválií. Předpokladem pro pravidelnou a bezpečnou skartaci je dobrá evidence. Jsou-li písemnosti pravidelně a včas skartovány, nedojde k vynaložení zbytečných nákladů na jejich uložení nad rámec skartační lhůty.

Službu skartace poskytujeme formou náhradního plnění. Ušetříte až 36 % nákladů!

Jak skartovat dokumenty?

Výběr archiválií ve skartačním řízení se provádí u původce, který má ze zákona povinnost vykonávat spisovou službu (veřejnoprávní organizace, instituce, úřady, …). Vyřazovat dokumenty a provádět výběr archiválií ve skartačním řízení mohou i původci, kteří nejsou povinni vykonávat spisovou službu, považují-li to za účelné.

Spisovna ARCHIVUM předkládá svým klientům ve sjednaných termínech skartační návrhy, jejichž součástí je seznam písemností, určených ke skartaci. Se souhlasem původce, v opodstatněných případech se souhlasem SOA, je pak přistoupeno k provedení skartace.

Co je skartační návrh

Skartační návrh je soupis dokumentů, který obsahuje:

  • Označení původce
  • Seznam dokumentů a rok jejich vzniku
  • Návrh termínu provedení skartačního řízení a skartace

Postup při skartaci

Skartace písemností a nosičů dat je prováděna na skartovacím stroji s hydraulickým lisem, jehož způsobilost je ověřena certifikátem NBÚ podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Skartace písemností a datových nosičů probíhá způsobem zamezujícím zpětné získání informací dle platných bezpečnostních standardů a při manipulaci jsou prováděna veškerá opatření, která zamezují přístupu neoprávněným osobám. Vzniklý odpad je ekologicky využíván jako druhotná surovina. Klient na závěr obdrží PROTOKOL o provedené skartaci.

 

Jste offline. Zkontrolujte své připojení k internetu.

Kontaktní formulář