FAQ

Spisovna je místo, určené k dlouhodobému uložení písemností, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení. Pro odlišení pojmů spisovna a archiv lze říci, že slovem archiv se častěji označuje prostor pro dokumenty, kterým zůstala funkce historická nebo dokumentační, tedy písemnosti trvalé hodnoty…

Digitalizací neboli datovou konverzí se, ve smyslu Zákona č. 300/2008 Sb. (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze. Jiné zdroje tvrdí, že digitalizace je převod vybraných měřitelných fyzikálních veličin objektu do numerických hodnot…

Elektronický podpis (též digitální podpis) je v informatice označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis, respektive ověřený podpis. Je připojen k datové zprávě nebo je s ní logicky spojen, takže umožňuje ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Elektronický podpis je tedy prostředek k tomu, jak v anonymním světě internetu ověřit totožnost odesílatele…

Časové razítko je služba poskytovaná certifikační autoritou, která umožňuje prokázat čas vytvoření dokumentu. Časové razítko je vhodné použít u elektronických dokumentů, kde je nutné prokázat čas jejich vzniku, jako jsou například účetní doklady…

Kontaktní formulář